แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

(ก) แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงาน


(ข) แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน (สำหรับผู้ดูแล)


(ค) แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน (สำหรับผู้บังคับบัญชา)


(ง) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (สำหรับคณะกรรมการ)


(จ) แบบรายงานการประเมินผล (ประธานกรรมการ)


(ฉ) แบบรายงานการประเมินผล กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงาน


894 Views