แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

(ก) แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงาน (ข) แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน (สำหรับผู้ดูแล) (ค) แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติงาน (สำหรับผู้บังคับบัญชา) (ง) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน (สำหรับคณะกรรมการ) (จ) แบบรายงานการประเมินผล (ประธานกรรมการ) (ฉ) แบบรายงานการประเมินผล กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 724 Views

jetsada

September 7, 2565
1 2 4