ติดต่อ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B7.3 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
248 ม.1 ถ.ศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02 – 444 – 6000 ต่อ 1129-1132

952 Views