โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการรุ่นที่ 1”

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ฺB7.1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีนางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญสิน กังวลสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน 37 รูป/คน กิจกรรมภายในโครงการ บุคลากรได้เรียนรู้หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ เทคนิคการใช้ถ้อยคำในหนังสือติดต่อราชการ ศิลปะการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ได้ดี ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 44 Views

Chalida.sae

January 23, 2566

มมร จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (ประจำปีงบประมาณ 2565)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) มีนางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ถวายสักการะและถวายรายงาน พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี โดยมีบุคลากรใหม่จากทั้งสังกัดส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย เข้าร่วมทั้งหมด 47 รูป/คน ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม       จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มมร : จากอดีตสู่อนาคต” โดย พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.อธิการบดี บรรยายความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เรื่องราวสำคัญที่น่าจดจำและภาคภูมิใจ ผลงานที่ได้ดำเนินการและทิศทางการก้าวไปสู่อนาคตตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย 5 วิถี แห่งการพัฒนา ได้แก่ ปริยัติ ประยุกต์ ปฏิบัติ ปฏิบถ ปฏิรูป เพื่อให้ มมร บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติและเปิดโอกาสให้พลเมืองโลก พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยภูมิปัญหา (Human Wisdom) จากนั้นจึงแนะนำผู้บริหารทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย พร้อมถ่ายภาพหมู่ และปิดกิจกรรมในวันแรกด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 410 Views

Chalida.sae

July 22, 2565

บุลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานตัวปฏิบัติงานและเข้าถวายสักการะอธิการบดี

วันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ บุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานตัวปฏิบัติงานและเข้าถวายสักการะ พระเทพวัชรเมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. อธิการบดี พร้อมรับฟังโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเริ่มต้นเรียนรู้ ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร โดยมีบุคลากรที่จะบรรจุ ในส่วนกลางรวม ๒๔ ราย เข้าร่วม ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และกิจกรรมนี้ได้จัดผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้เชิญผู้บริหารและบุคลากรใหม่ในวิทยาเขตและวิทยาลัยอีก ๒๓ ราย เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัยได้เว้นว่างจากการบรรจุบุคคลเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาระยะหนึ่ง จนถึง ปี ๒๕๖๓ ก็ได้เริ่มสอบบรรจุบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งสายอาจารย์ และสายสนับสนุน โดยในปี ๒๕๖๓ ได้บรรจุกำลังคนเข้ามาในมหาวิทยาลัยจำนวน ๗๕ รูป/คน แต่อัตรากำลังก็ยังไม่เพียงพอ ในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาจึงได้เริ่มดำเนินการเพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งสายอาจารย์ และสายเจ้าหน้าที่อีก ๗๖ อัตรา เพื่อมาช่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำลังเร่งผลักดันงานอยู่ในหลายด้าน […]

Chalida.sae

May 3, 2565

Chalida.sae

April 28, 2565

Chalida.sae

October 7, 2564

พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. รับการถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสรับพระบัญชา แต่งตั้งเป็นอธิการบดี รูปที่ ๖

วันนี้ (๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒)  พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับการถวายมุทิตาสักการะจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทั้งจากส่วนกลางและวิทยาเขต เนื่องในโอกาสรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นอธิการบดี รูปที่ ๖ ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 212 Views

jetsada

July 26, 2562

ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (INDIVIDUAL SCORECARD: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN: IDP)” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๔

ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (IndividualScorecard:IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IndividualDevelopmentPlan:IDP)”โดยเล็งเห็นความสำคัญการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 207 Views

jetsada

June 11, 2562