โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ” ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุจากสังกัด กองบริหารกลาง ฝ่ายพัสดุ วิทยาเขต และวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๓๐ รูป/คนนางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวถวายรายงานว่าการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัย เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบด้านพัสดุ โดยมีเป้าหมายว่าบุคลากรที่เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานพัสดุสามารถให้คำแนะนำ ช่วยเหลือสนับสนุนงานพัสดุให้กับผู้บริหาร บุคลากรในฝ่ายอื่น ๆ ให้ดำเนินการด้านพัสดุได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนตลอดจนช่วยป้องกันและลดปัญหาที่อาจจะเกิดในงานให้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนางไพบูลย์ โลหะประภากุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านพัสดุ เป็นวิทยากรและกำกับดูแลกิจกรรมตลอดโครงการ 20 Views

Chalida.sae

April 3, 2567

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล”

กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดให้มีโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคลเกี่ยวกับทิศทาง/แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะรองรับความท้าทายด้านบุคคลในอนาคต การเข้าใจหลักแนวคิดสำคัญของ HR เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และใช้โอกาสนี้สร้างทีม HR ของมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดียิ่งขึ้น โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ เดอะเกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีทีม HR จากทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ รูป/คน โดยการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากสำนักงาน ก.พ. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งที่ปรึกษาด้านบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมาให้ความรู้โดยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมองเพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบุคคล ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนของมหาวิทยาลัย ที่จะสนับสนุนงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 268 Views

Chalida.sae

June 29, 2566
1 2 3