แบบฟอร์ม

มมร.บค.01 แบบประวัติบุคลากร มมร มมร.บค.02 แบบคำขอทำบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ มมร.บค.03 แบบใบลา มมร.บค.04 แบบคำขอรับเงินชดเชย มมร.บค.05 แบบคำขอรับเงินชดเชยสำหรับผู้มีสิทธิ มมร.บค.06 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินชดเชย มมมร.บค.07 แบบสมัครเข้าทำงาน มมร มมร.บค.08 แบบคำร้องทั่วไป มมร.บค.09 แบบขอข้อมูลจากฝ่ายบุคคล มมมร.บค.10 แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง มมร.บค.11 แบบคำขอทำบัตรประจำตัวเข้าออกงาน มมร.บค.12 แบบฟอร์มขอแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงประวัติ มมร.บค.13 แบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน มมร.บค.14 แบบข้อตกลงภาระงาน02ส่วนงาน มมร.บค.15 แบบมอบหมายภาระงานรองอธิการบดี มมร.บค.16 (ก.พ.7) มมร.บค.17 แบบคำขอขอย้าย มมร.บค.18 แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน มมร.บค.19 แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร มมร.บค.20 แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม แบบฟอร์มใบลาออก 1,933 Views

jetsada

September 22, 2564