ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (INDIVIDUAL SCORECARD: IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN: IDP)” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๔

ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP+IS: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (IndividualScorecard:IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IndividualDevelopmentPlan:IDP)”โดยเล็งเห็นความสำคัญการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

312 Views