โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล”

กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดให้มีโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคลเกี่ยวกับทิศทาง/แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะรองรับความท้าทายด้านบุคคลในอนาคต การเข้าใจหลักแนวคิดสำคัญของ HR เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และใช้โอกาสนี้สร้างทีม HR ของมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดียิ่งขึ้น

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ เดอะเกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีทีม HR จากทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ รูป/คน โดยการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากสำนักงาน ก.พ. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งที่ปรึกษาด้านบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมาให้ความรู้โดยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมสมองเพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบุคคล ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนของมหาวิทยาลัย ที่จะสนับสนุนงานตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

336 Views