โครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการรุ่นที่ 1”

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ฺB7.1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีนางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญสิน กังวลสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน 37 รูป/คน

กิจกรรมภายในโครงการ บุคลากรได้เรียนรู้หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ เทคนิคการใช้ถ้อยคำในหนังสือติดต่อราชการ ศิลปะการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ได้ดี ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

238 Views