โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ” ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุจากสังกัด กองบริหารกลาง ฝ่ายพัสดุ วิทยาเขต และวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๓๐ รูป/คน
นางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวถวายรายงานว่า
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของมหาวิทยาลัย เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบด้านพัสดุ โดยมีเป้าหมายว่าบุคลากรที่เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานพัสดุสามารถให้คำแนะนำ ช่วยเหลือสนับสนุนงานพัสดุให้กับผู้บริหาร บุคลากรในฝ่ายอื่น ๆ ให้ดำเนินการด้านพัสดุได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนตลอดจนช่วยป้องกันและลดปัญหาที่อาจจะเกิดในงานให้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนางไพบูลย์ โลหะประภากุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านพัสดุ เป็นวิทยากรและกำกับดูแลกิจกรรมตลอดโครงการ

20 Views