มมร จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (ประจำปีงบประมาณ 2565)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) มีนางสาวนงนารถ เพชรสม รองอธิการบดี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ถวายสักการะและถวายรายงาน พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี โดยมีบุคลากรใหม่จากทั้งสังกัดส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย เข้าร่วมทั้งหมด 47 รูป/คน ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม

      จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มมร : จากอดีตสู่อนาคต” โดย พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.อธิการบดี บรรยายความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เรื่องราวสำคัญที่น่าจดจำและภาคภูมิใจ ผลงานที่ได้ดำเนินการและทิศทางการก้าวไปสู่อนาคตตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย 5 วิถี แห่งการพัฒนา ได้แก่ ปริยัติ ประยุกต์ ปฏิบัติ ปฏิบถ ปฏิรูป เพื่อให้ มมร บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติและเปิดโอกาสให้พลเมืองโลก พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยภูมิปัญหา (Human Wisdom) จากนั้นจึงแนะนำผู้บริหารทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย พร้อมถ่ายภาพหมู่ และปิดกิจกรรมในวันแรกด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

Read more: มมร จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (ประจำปีงบประมาณ 2565)

577 Views