บุลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานตัวปฏิบัติงานและเข้าถวายสักการะอธิการบดี

วันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ บุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานตัวปฏิบัติงานและเข้าถวายสักการะ พระเทพวัชรเมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. อธิการบดี พร้อมรับฟังโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเริ่มต้นเรียนรู้ ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร โดยมีบุคลากรที่จะบรรจุ ในส่วนกลางรวม ๒๔ ราย เข้าร่วม ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และกิจกรรมนี้ได้จัดผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้เชิญผู้บริหารและบุคลากรใหม่ในวิทยาเขตและวิทยาลัยอีก ๒๓ ราย เข้าร่วมกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัยได้เว้นว่างจากการบรรจุบุคคลเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาระยะหนึ่ง จนถึง ปี ๒๕๖๓ ก็ได้เริ่มสอบบรรจุบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งสายอาจารย์ และสายสนับสนุน โดยในปี ๒๕๖๓ ได้บรรจุกำลังคนเข้ามาในมหาวิทยาลัยจำนวน ๗๕ รูป/คน แต่อัตรากำลังก็ยังไม่เพียงพอ ในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาจึงได้เริ่มดำเนินการเพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง โดยได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งสายอาจารย์ และสายเจ้าหน้าที่อีก ๗๖ อัตรา เพื่อมาช่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำลังเร่งผลักดันงานอยู่ในหลายด้าน ทั้งงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และงานตามนโยบายใหม่ ๆ โดยกำลังคนที่ต้องการมีทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ทั้งนี้เพื่อให้สัดส่วนของอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนามีจำนวนพระภิกษุและคฤหัสถ์ในจำนวนที่เหมาะสม 

  การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๖๔ ไม่อาจดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงเวลานั้นแพร่กระจายในวงกว้าง  แม้จะได้ขอรับการสนับสนุนจากทางจังหวัดที่จะจัดให้มีการสอบแล้วก็ตาม แต่จากการพิจารณาหารือร่วมกันก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่ายังไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพอนามัย และชีวิตของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นหลัก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดวันสอบที่กำหนดไว้เดิมออกไปก่อน

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลงในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล จ.นครปฐม จึงได้เริ่มดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และต่อเนื่องมาจนถึงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากต้องทยอยดำเนินการสอบเป็นกลุ่ม ๆ ตามมาตรการที่จังหวัดนครปฐมกำหนดห้ามบุคคลรวมตัวกันเกิน ๓๐๐ คน

อย่างไรก็ดี ในที่สุดได้ประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ที่ผ่านมาซึ่งจากผลการสอบมีผู้ผ่านการสอบและจะได้รับการแต่งตั้งให้เริ่มทดลองปฏิบัติงาน มีจำนวนรวม ๔๙ ราย เป็นอัตราในส่วนกลางรวม ๒๖ อัตรา และส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๓ อัตรา ในจำนวนทั้งหมด ๔๙ รายนี้ เป็นสาย T จำนวน ๒๗ ราย เป็นสาย S จำนวน ๒๒ ราย และในจำนวนทั้งหมดเป็นพระ ๑๐ รูป เป็นคฤหัสถ์ ๓๙ ราย ทั้งนี้ปรากฏว่ามีผู้ขอสละสิทธิ์ในสายเจ้าหน้าที่จำนวน ๒ ราย จึงมีผู้สอบผ่านที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริงจำนวน ๔๗ ราย สำหรับตำแหน่งที่มีการสละสิทธิ์ และตำแหน่งที่ยังไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้ดำเนินการสรรหาอีกครั้งหนึ่งต่อไป

636 Views