การให้คุณให้โทษ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักงาน การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้างในกรณีอื่น ๆ นอกจากกรณีกระทำผิดวินัย พ.ศ. 2563

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2544

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนเงินสะสมของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ. 2564

ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่บุคลากรและลูกจ้าง พ.ศ. 2541

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินชดเชย พ.ศ. 2557

ประกาศฯ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือการบำเพ็ญกุศลศพแก่บุคลากร และญาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2560

162 Views