การบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคลากรประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2564

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคลากรประเภทวิชาชีพและสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541

ข้อบังคับฯ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2541) พ.ศ. 2543

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

127 Views