ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล

การแบ่งส่วนงาน ฉบับที่ 4

นโยบายการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2564

รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งผู้ชำนาญการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง เพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ 

คณะอนุกรรมการดำเนินการลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การสั่งพักงาน การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2563

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2564-2568

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ (ร่าง) ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยวัน เวลาทำงาน วัดหยุด การลา และเกณฑ์การลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ประจำและอาจารย์สัญญาจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

 

Share